Trafalgar Square Festival

Video mới của tui, tính cạnh tranh với loạt phim Tây Bắc của anh Binh Nguyên bên SGTT, có vi tính quá không nhể, hê hê.

Tags:

One Response to “Trafalgar Square Festival”

  1. Nhocmap_in love Says:

    Chaien, đúng là Chaien.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: