Bản sắc dân tộc của blogger

Wởn ngồi viết tiếp mấy bài trên Wikipedia, nằm trong mấy lãnh vực tui biết nhiều hơn người khác một chút, khởi đầu từ GS Michael Walzer, lấn dần qua mấy chuyên gia đầu ngành như Liah Greenfeld, toàn dân Do Thái không hè, nhưng sực nhớ cái vụ bloger và bản sắc, http://blog.360.yahoo.com/blog-c4fwAN4zeqi8D.JXuWThXsk0IbGsY37B?p=182, cho nên chịu khó lục lại bài giảng của Eriksen tui có đi nghe hồi năm 2006 để tóm tắt chút đỉnh cho blogger Vn nào có quan tâm. Tui thì rất băn khoăn không biết bạn Hạo Nhiên sẽ được xếp vào loại nào trong 6 trường hợp mà Eriksen mô tả, hê hê.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Thomas_Eriksen: Một trong những lãnh vực được Eriksen tập trung nghiên cứu gần đây là hệ tư tưởng dân tộc trong cộng đồng mạng. Phương tiện liên lạc mới tưởng chừng như sẽ xóa nhòa ranh giới giữa các quốc gia và làm yếu bản sắc dân tộc nhưng kết quả khảo sát lại cho thấy Internet giúp tăng cảm nhận và ý thức về bản sắc dân tộc. Theo đó trên mạng có 6 nhóm biểu hiện bản sắc dân tộc chính. Thứ nhất là cư dân ở nước ngoài qua liên kết mạng gia tăng thêm mối liên kết dân tộc, ví dụ như ngoại kiều Chile trở thành tỉnh thứ 14 (el exterior, el reencuentro), được trang mạng chính phủ chính thức thêm vào 13 tỉnh có sẵn trong hệ thống hành chính. Thứ hai là trường hợp của những người Afrikaner, tức dân da trắng ở Nam Phi, dùng Internet để làm phương tiện để thay thế một quốc gia mà họ đã mất về tay những người lãnh đạo gia đen ở ngoài đời. Trường hợp thứ ba là của những người muốn đòi các bên công nhận một quốc gia độc lập cho mình, như Kurdistan. Trường hợp thứ tư là dân nhập cư sử dụng phương tiện liên lạc trên mạng để tập hợp và giúp nhau tạo lập một cuộc sống mới hội nhập với nước bản địa, ví dụ như người Hồi Giáo ở Hà Lan. Thứ năm là hệ thống trang mạng được sử dụng để chống lại chính phủ như nghiên cứu về những người Lào di tản đã chỉ ra. Trường hợp thứ sáu khá đặc biệt, đó là tính cá biệt của các cộng đồng cư dân gốc Hoa ở các nước trên thế giới, liên kết với nhau nhưng lại có rất ít quan hệ với nước Trung Hoa ngày nay.

Tags: , ,

One Response to “Bản sắc dân tộc của blogger”

  1. HaoNhien Vu Says:

    “Wởn ngồi viết tiếp mấy bài trên Wikipedia, nằm trong mấy lãnh vực tui biết nhiều hơn người khác một chút” thì ai làm chả được!

    Phải viết Wikipedia những lãnh vực biết ít hơn người ta nhiều, mới là tài!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Bản sắc dân tộc của blogger

Wởn ngồi viết tiếp mấy bài trên Wikipedia, nằm trong mấy lãnh vực tui biết nhiều hơn người khác một chút, khởi đầu từ GS Michael Walzer, lấn dần qua mấy chuyên gia đầu ngành như Liah Greenfeld, toàn dân Do Thái không hè, nhưng sực nhớ cái vụ bloger và bản sắc, http://blog.360.yahoo.com/blog-c4fwAN4zeqi8D.JXuWThXsk0IbGsY37B?p=182, cho nên chịu khó lục lại bài giảng của Eriksen tui có đi nghe hồi năm 2006 để tóm tắt chút đỉnh cho blogger Vn nào có quan tâm. Tui thì rất băn khoăn không biết bạn Hạo Nhiên sẽ được xếp vào loại nào trong 6 trường hợp mà Eriksen mô tả, hê hê.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Thomas_Eriksen: Một trong những lãnh vực được Eriksen tập trung nghiên cứu gần đây là hệ tư tưởng dân tộc trong cộng đồng mạng. Phương tiện liên lạc mới tưởng chừng như sẽ xóa nhòa ranh giới giữa các quốc gia và làm yếu bản sắc dân tộc nhưng kết quả khảo sát lại cho thấy Internet giúp tăng cảm nhận và ý thức về bản sắc dân tộc. Theo đó trên mạng có 6 nhóm biểu hiện bản sắc dân tộc chính. Thứ nhất là cư dân ở nước ngoài qua liên kết mạng gia tăng thêm mối liên kết dân tộc, ví dụ như ngoại kiều Chile trở thành tỉnh thứ 14 (el exterior, el reencuentro), được trang mạng chính phủ chính thức thêm vào 13 tỉnh có sẵn trong hệ thống hành chính. Thứ hai là trường hợp của những người Afrikaner, tức dân da trắng ở Nam Phi, dùng Internet để làm phương tiện để thay thế một quốc gia mà họ đã mất về tay những người lãnh đạo gia đen ở ngoài đời. Trường hợp thứ ba là của những người muốn đòi các bên công nhận một quốc gia độc lập cho mình, như Kurdistan. Trường hợp thứ tư là dân nhập cư sử dụng phương tiện liên lạc trên mạng để tập hợp và giúp nhau tạo lập một cuộc sống mới hội nhập với nước bản địa, ví dụ như người Hồi Giáo ở Hà Lan. Thứ năm là hệ thống trang mạng được sử dụng để chống lại chính phủ như nghiên cứu về những người Lào di tản đã chỉ ra. Trường hợp thứ sáu khá đặc biệt, đó là tính cá biệt của các cộng đồng cư dân gốc Hoa ở các nước trên thế giới, liên kết với nhau nhưng lại có rất ít quan hệ với nước Trung Hoa ngày nay.

Advertisements

Tags: , ,

One Response to “Bản sắc dân tộc của blogger”

  1. HaoNhien Vu Says:

    “Wởn ngồi viết tiếp mấy bài trên Wikipedia, nằm trong mấy lãnh vực tui biết nhiều hơn người khác một chút” thì ai làm chả được!

    Phải viết Wikipedia những lãnh vực biết ít hơn người ta nhiều, mới là tài!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: